Verkoopvoorwaarden

De verkoopvoorwaarden, hieronder beschreven, zijn van toepassing op alle artikelen en diensten die aangeboden worden door Mind Your Own Business (UCPro) op de volgende website: www.mindyourownbusiness.eu. Wanneer een bestelling geplaatst wordt, wordt er akkoord gegaan met de inhoud van deze verkoopvoorwaarden.

Eenieder kan deze voorwaarden op elk moment raadplegen via www.mindyourownbusiness.eu/verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke online aankoop die op de website www.mindyourownbusiness.eu gedaan wordt.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een geschrift zijn deze online verkoopvoorwaarden van toepassing op alle online aanbiedingen, bestellingen en verkopen die via de website of andere kanalen worden gedaan of tot stand komen.

1.2 De eigen voorwaarden die de klant mogelijks ter beschikking heeft worden van deze transactie uitgesloten. 

Artikel 2 – Bestelling

2.1 Het aanbieden van producten en diensten op de website is slechts een uitnodiging tot het bestellen van deze producten. Door het plaatsen van een bestelling doet de klant een bindend aanbod voor het sluiten van een koop. UCPRO zal echter pas verbonden zijn nadat de klant schriftelijke bevestiging heeft ontvangen en de verkoop door UCPRO aanvaard werd. UCPRO behoudt zich het recht om op onafhankelijke wijze en in volle vrijheid een bestelling al dan niet te aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van verzenden van de bevestiging aan de klant.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling op de website gaat de klant akkoord met de verkoopvoorwaarden zoals deze op het moment van plaatsen van de bestelling gepubliceerd zijn. De klant is zelf verantwoordelijk voor het lezen van deze verkoopvoorwaarden alvorens het plaatsen van de bestelling. Bovendien wordt het aanvinken van een checkbox vereist bij het plaatsen van de bestelling waarin de klant zijn aanvaarding van de verkoopvoorwaarden expliciet bevestigd. Zonder het aanvinken van deze checkbox kan de bestelling niet geplaatst worden tenzij bij akkoord via e-mail.

Artikel 3 – Betaling

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de klant een van de volgende opties ter beschikking. De klant maakt eigenhandig de keuze voor een van de twee betalingsmodaliteiten. De door de klant gekozen modaliteit is van toepassing op de koop.

3.1 Optie 1: Eenmalige betaling

In het geval de klant voor de optie van eenmalige betaling kiest, zal de klant uit een lijst met betaalmogelijkheden zelf een keuze maken voor directe betaling of betaling via overschrijving. De klant ontvangt de factuur in principe na ontvangst van betaling. Betalingstermijn van facturen bedraagt 8 dagen.

3.1 Optie 2: Afbetalingsplan

De klant die kiest voor een afbetalingsplan, betaalt het volledige aankoopbedrag verspreid over de afgesproken maanden heen. Onder geen enkele reden kan de afbetaling vroegtijdig stopgezet worden. De klant heeft zelf de verantwoordelijkheid de maandelijkse betaling uit te voeren gedurende de periode van de overeenkomst.

3.2 Abonnementen

Bij het afsluiten van een abonnement (zoals het MYweb pakket) wordt het abonnementsgeld vooraf voldaan door de klant. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd en de klant is verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van dit abonnement.

De opzegging moet ten laatste 5 werkdagen voor de volgende factuurdatum gebeurd zijn. Wanneer dit niet gebeurd is blijft het abonnementsgeld voor die periode verschuldigd.

3.3 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 1,5% per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag worden aangerekend van 15% van het openstaande factuurbedrag, met als minimum 50 euro, de kosten van bijstand van een advocaat niet inbegrepen.

3.4 In geval de klant kiest voor optie 2: De vervaldag is in elk geval de laatste dag van de maand. Indien de klant voor een niet-onmiddellijke betalingsoptie kiest (zoals bijvoorbeeld een overschrijving), is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het factuurbedrag op de rekening van UCPRO staat voor het bereiken van de vervaldag.

3.5 In geval de klant kiest voor optie 2: Bij laattijdige betaling van het factuurbedrag zal onmiddellijk de toegang tot de aangekochte producten worden ontzegd. Eenmaal het resterende bedrag voldaan wordt en beschikbaar gesteld is op de rekening van UCPRO zal de toegang terug worden geactiveerd.

4. Levering

4.1 De producten worden ter beschikking gesteld van de klant na ontvangst van de betaling. Indien de klant kiest voor een betaaloptie die niet onmiddellijk bevestigd kan worden (zoals bijvoorbeeld een overschrijving), wordt de aflevering van de producten dus uitgesteld tot ontvangst van betaling.

4.2 In het geval dat de klant kiest voor optie 2 (afbetalingsplan) zullen de producten ook ter beschikking gesteld worden na ontvangst van betaling. UCPRO behoudt zich het recht de toegang te weigeren ingeval van laattijdige betaling na de maandelijkse vervaldag.

5. Aansprakelijkheid

5.1 UCPRO is in geen geval aansprakelijk op directe of indirecte wijze voor schade te wijten aan het gebruik van de producten als gevolg van links naar andere websites met inbegrip en niet beperkt tot alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op elektronica, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

5.2 UCPRO verbindt zicht tot de goede uitvoering van zijn verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden. UCPRO besteedt redelijke zorg, vaardigheid en aandacht aan het goede verloop van de overeenkomst. In geen geval is UCPRO gehouden tot een resultaatsverbintenis met betrekking tot haar verbintenissen andere dan het afleveren van de producten.

5.3 Ongeacht de aard van het schadegeval kan UCPRO in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

6. Overmacht

6.1 UCPRO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen of vertragingen naar aanleiding van een externe oorzaak waar UCPRO zelf geen controle over heeft.

6.2 In geval van overmacht kunnen zowel UCPRO als de klant de overeenkomst onmiddellijk ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer duurt dan 2 werkdagen.

6.3 Geen van de partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor de ontbinding omwille van overmacht (behalve voor de terugbetaling van een product dat reeds door de klant werd betaald en dat niet werd geleverd).

7. Kennisgevingen

7.1 Iedere kennisgeving aan een partij gebeurt schriftelijk en kan persoonlijk gebeuren ofwel via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging ofwel via e-mail geadresseerd aan de andere partij. Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen twee werkdagen nadat deze werd gepost.

8. Nietigheid

8.1 Indien een van deze bepalingen nietig zou worden bevonden door een rechter wordt de rest van deze bepalingen hierdoor niet aangetast. De nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de economische bedoeling van de bepaling.

9. Overdracht

9.1 Het is de klant niet toegestaan om een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaandelijke toestemming van UCPRO.

10. Relatie van Partijen

10.1 Niets in deze voorwaarden of in de overeenkomst kan leiden tot het creëren van een duurzame relatie tussen partijen zoals een partnerschap, agentschap of enige arbeidsrelatie.

11. Rechten van derden

11.1 Een persoon die geen partij is bij de overeenkomst, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, heeft geen enkel recht om een bepaling uit deze voorwaarden af te dwingen.

12. Forumkeuze, toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 De Partijen bij een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn verbinden zich in de eerste plaats tot het oplossen van geschillen buiten de gerechten om.

Indien er op deze manier geen oplossing gevonden kan worden zullen de geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt.

2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden en de overeenkomst waar deze voorwaarden toepassing op vinden.